ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (1. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (1. část)

9.4.2008
(ste) Při hledání příčin horší užitkovosti v reprodukci prasat se velice často zapomíná na jednu ze základních podmínek dobré celoživotní užitkovosti prasnic, totiž na správnou přípravu před jejich produkčním obdobím. Problémy s užitkovostí prasnic nemusí být způsobeny chybami v chovu této kategorii prasat, ale mohou být jen vyústěním chyb způsobených o kategorii dříve. Při nesprávném způsobu odchovu prasniček a při špatné přípravě před prvním zapuštěním ani sebelepší úroveň chovu prasnic nezajistí dosáhnutí maximální užitkovosti v daných podmínkách.

V mnoha případech je kategorie prasniček na okraji zájmu chovatele, především ve věku do 6 - 7. měsíců. Poté je již velice pozdě na vhodný chovatelský zásah, který by vedl k zlepšení kvality prasniček, a zároveň spektrum těchto zásahů je již omezené. Problém je i v systému nákupu prasniček, kdy někteří chovatelé nakupují prasničky těsně před zapuštěním a nemají proto téměř žádný vliv na jejich odchov a přípravu na reprodukci.Určitým řešením by jistě bylo, kdyby prodávající byl zainteresován na následné užitkovosti prasničky.

Otázkou je, co vlastně rozumíme užitkovostí prasniček, podle čeho bychom měli vlastně hodnotit kvalitu jejich odchovu. Podle jejich vlastního přírůstku, konverse či podílu svaloviny? Ne, toto jsou znaky, které by měla plemenná prasnička přenést na své potomstvo v dalších generacích. Měřítkem kvality odchovu prasničky by se měly stát ty ukazatele, které ukazují na její připravenost pro reprodukci. Určitě mezi ně patří hmotnost v určitém stáří, výška hřbetního tuku (P2 ), kondice, konstituce, zdravotní stav, atd. U velké většiny těchto ukazatelů známe hodnotu nebo stav, které jsou předpokladem dobrého využití potenciálu zvířat.

Dalšími parametry, které by měly sloužit k posuzování kvalita prasničky, jsou pak její parametry reprodukční, a to především rychlost a kvalita nástupu první říje (tento ukazatel má velice úzkou souvislost se správným odchovem). V dlouhodobém horizontu pak samozřejmě sledujeme i další ukazatele reprodukce např. počet selat narozených a odchovaných, hmotnost selat, délka mezidobí a další všechny obvykle sledované ukazatele v chovech prasnic. I u nich lze pak hledat souvislosti se správnou přípravou prasničky.

Jako u všech hospodářských zvířat, tak i u prasniček má na jejich užitkovost vliv mnoho faktorů, které chovatel může více či méně ovlivnit. Pro úspěšnou práci v chovu, a pro dosažení zlepšení, je však důležité vždy nejdříve optimalizovat ten, který limituje jako první tj. ten, po jehož vylepšení lze očekávat zlepšení užitkovosti bez ohledu na faktory ostatní. Vyhledání a odstranění těchto limitních faktorů je nejefektnější řešení problémů v chovech zvířat . Najít tento faktor je mnohdy nejtěžší fází v procesu zlepšování užitkovosti v chovech. Bohužel na mnoha chovech nejsou faktory ovlivňující užitkovost optimalizovány ve správném pořadí, a pak jsou zbytečně vynakládány prostředky na místech, které nevedou ke zlepšení užitkovosti. Typickým příkladem jsou chovy, které chovají špičkový genotyp ve špatných podmínkách, bez zajištění adekvátní výživy, ale známe i ty případy, kde naopak je limitním faktorem genotyp zvířat.

Pokud chceme začít pracovat na zlepšování užitkovosti prasniček, musíme samozřejmě znát optimální způsob odchovu, jakýsi ideální stav a optimální hodnoty všech ovlivňujících faktorů. Mezi nejdůležitější určitě patří: genotyp, výživa, prostředí, stimulace první říje a správný postup zařazení prasničkek do reprodukce.

Genotyp

Výběr genotypu je jedním z nejsložitějších rozhodnutí chovatele a přitom může ovlivnit úspěšnost chovu na mnoho let. Jestliže chovatel dospěje k rozhodnutí, že jeho limitujícím faktorem v chovu je genotyp tzn., že již pouze jeho stávající genotyp je brzdou k lepší užitkovosti, je opravdu nutná změna. Nemusí jít vždy o repopulaci stáda, mnohdy stačí pouze dílčí změna určitých linií kanců či prasnic. Při výběru by chovatel měl zvážit vždy úroveň svého vlastního chovu, nejen po stránce technologie, ale i po stránce zajištění adekvátní výživy, zdravotního stavu, personálního obsazení atd. a pak teprve vybrat vhodný genotyp.

Je třeba si uvědomit, že tzv. moderní genotypy kromě toho, že mohou chovateli zajistit lepší užitkovost ve výkrmu i v reprodukci prasat, si s sebou přinášejí bohužel i větší náročnost na podmínky, výživu, zoohygienu, zdravotní prevenci a ošetřování, ale i některé další problémy, jako je například menší příjem krmiva nebo nižší schopnosti ukládat tuk. Je proto velmi důležité vědět, co vlastně od genotypu může chovatel očekávat a snažit se poznat nejen jeho klady, ale i jeho „stinné stránky“. Cesta k těmto informacím však bývá mnohdy velice složitá, a proto je někdy správný výběr věcí spíše „chovatelského citu“, než analýzou objektivních údajů o daném genotypu a jeho vhodnosti do konkrétních podmínek.

Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek