ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (3. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (3. část)

23.4.2008
(ste) Od odstavu až do 35 kg živé hmoty se výživa plemenných prasniček neliší od výživy prasat ve výkrmu. Používáme krmné směsi ČOS resp. A 1. Krmné směsi by měly být zdravotně nezávadné a s optimálními hladinami a poměry živin. Příjem krmných směsí ad libitum. Toto je poslední fáze života prasniček, kdy k nim může být přistupováno stejně jako k prasatům určeným k výkrmu. Od 35 kg živé hmoty již musíme striktně rozdělit obě skupiny a dbát odlišných nároků na výživu odchovávaných zvířat.

Technika a technologie krmení plemenných prasniček od odstavu do prvního zapuštění

V následující fázi od 35 do 65 kg živé hmoty jsou odlišné nároky především na obsah minerálních látek a vitamínů, požadovaná intenzita růstu je menší než u prasat ve výkrmu, proto musíme zařadit krmnou směs PCH 1, která svým složením odpovídá požadavkům prasniček. (Tabulka č. 1) Příjem krmné směsi může být opět ad libitní. Do 65 kg živé hmoty není většinou nutné používat restrikce v krmení, větší přírůstky než optimální pro danou fázi růstu nejsou velkou chybou. Pokud by bylo dosahováno extremně vysokých hodnot přírůstku (nad 700 g/ks/den v období do 65 kg živé hmoty), je nutné snížit koncentraci živin v krmné směsi. Tato fáze růstu následnou užitkovost výrazně neovlivňuje, zatím se nevyvíjí reprodukční orgány a ukládání tuku je minimální. I když výživa v tomto období není většinou limitujícím faktorem užitkovosti, měla by zabezpečit optimální růst a vývin organizmu.

Technologie krmení musí umožnit ad libitní nebo semiadlibitní příjem KS. Toto dostatečně zajistí např. jakýkoliv typ samokrmítek. Zvířata mohou být chována ve větších skupinách 10 - 20 ks, s dostatečnou plochou na 1 ks. Je nutné zajistit kvalitní mikroklima a dostatek kvalitní vody.

V období okolo 65 kg živé hmoty dochází k významným změnám v růstu a vývoji prasniček, prasničky začínají vstupovat do puberty. Výrazně se začíná měnit poměr ukládání tuku oproti svalovině, začínají se vyvíjet reprodukční orgány, růstová potence začíná výrazně převyšovat růst optimální pro plemenná zvířata a zvyšují se nároky na vývin pohybového aparátu. Na tyto okolnosti je nutné reagovat i změnou výživy. Prvním krokem je změna krmné směsi, místo PCH 1 zařadíme PCH 2, která svým složením reaguje na výše uvedené změny (Tab. č. 2). Mění se poměr obsahu ME a NL a je vhodné i zvýšit koncentraci některých vitamínů a minerálií, směs také obsahuje větší množství vlákniny, aby se vytvořil předpoklad dobrého příjmu KS během následující laktace. Pokud není k dispozici KS PCH 2, je pro krmení do zapuštění vhodnější KS KPK než dosud častěji používaná KS KPB. Tyto změny ale většinou nestačí k tomu, aby bylo dosaženo optimálního růstu. Protože růstový potenciál v tomto období vysoce přesahuje optimální růst, je potřeba omezit příjem krmné směsi. Proto musí technologie v tomto období, a to prakticky až do zapuštění, umožnit dávkování KS. Toto platí především od 90 kg živé hmoty, kdy by chovatel měl právě denní dávkou KS pružně reagovat na kondici a živou hmotnost zvířat a dle potřeby přidávat či ubírat množství KS. Dávka KS by neměla klesnout pod 2,5 – 2,6 kg KS/ks/den, protože pak hrozí nedostatek vitamínů, minerálií, popř. se sníží pod doporučenou hladinu dávka zařazených krmných aditiv. Tyto látky je pak nutné poskytnout vhodnou formou nad rámec KS (na žlab, ve vodě) nebo zvýšit jejich koncentraci v KS.

Tabulka 1. Doporučené koncentrace vybraných živin v KS PCH 1 a 2

Živina Jednotka PCH 1 PCH 1
ME MJ 13 12,9
NL g/kg Max. 170 Max. 140
Vláknina g/kg 30 - 40 Min. 40
Lysin g/kg 10,4 8,0
Threonin g/kg 7,0 5,35
Methionin g/kg 3,0 2,3
Tryptofan g/kg 1,8 1,52
Poměr Lysin/ME 0,8 0,62
Ca g/kg 7,8 8,0
P stravitelný g/kg 3,6 3,8
Na g/kg 1,8 1,7
Vitamin A m.j. 12 000 10 000
Vitamin E g/kg 30 50
Zn g/kg 110 110

Technologie krmení by, kromě dávkování KS, měla umožnit individuální krmení prasniček. Vzhledem k vytvořené sociální struktuře v kotcích je možné, že agresivnější jedinci neumožní dostatečný příjem KS prasničkám slabším, a to pak samozřejmě znemožňuje jakoukoliv snahu o řízení růstu a kondice zvířat a dochází k velkým rozdílům růstu mezi prasničkami. Prasniček v kotci by proto nemělo být v tomto období více než 5 ks, s dostatečnou plochou kotce na 1 ks (min. 2 m2) a hlavně s dostatečnou délkou krmné hrany na žlabu (min. 40 cm/1 ks). Vhodné jsou individuální zábrany ke žlabu, které znemožňují pohyb během krmení. V některých chovech se již u této kategorie používá systém počítačem řízeného individuálního dávkování KS v speciálních boxech (tzv. kombibox).

Ve všech fázích růstu musí být zajištěn dostatek kvalitní vody!

Od 90 kg živé hmoty začíná rozhodující období pro správnou přípravu prasničky pro reprodukci. V tomto období nestačí již pouze regulovat růst a kondici, ale vhodnými zásahy do výživy zahájit přípravu na první zapuštění.

Často se u plemenných prasniček v těchto hmotnostech setkáváme s problémy pohybového aparátu, které vedou až k předčasnému vyřazení prasniček z chovu. Proto je v období od 90 kg živé hmoty nutné zvýšit dávku minerálií a vitamínů podporujících růst a vývoj pohybového aparátu. Dávky obsažené v krmné směsi již nemusí plně hradit potřebu zvířat a přitom zvýšení jejich koncentrace v KS není ekonomicky vhodné, neboť není potřeba zvyšovat koncentraci těchto živin pro zvířata mladší. V tomto období se proto zařazuje přídavek těchto živin Ca, P, Zn, vitamín. D, biotin atd. nad rámec krmné směsi a to přídavkem na žlab nebo přes napájecí systém, výjimečně injekčně. Doba aplikace je závislá na momentálním stavu zvířete a při déletrvajících problémech, může aplikace probíhat až do zapuštění, a pak pulzně i během dalších reprodukčních cyklů.

Prasničky zapouštíme ve věku 220 - 230 dní, a to nejlépe na 2 – 3 říji, proto je nutné začít stimulovat první říji již ve věku 150 - 160 dní, tzn. ve váze okolo 100 kg živé hmoty. Kromě jiných chovatelských opatření (viz. níže), můžeme zkvalitnit projevy říje podáním přídavku minerálií a vitamínů nad rámec krmné směsi - vit. A, E, karoten, Se atd. a to od počátku stimulace až do projevů první říje, a poté vždy před říjí a po zapuštění. Tato aplikace podporuje vnější příznaky říje, délku jejich trvaní, intenzitu, a může mít i vliv na počet ovulovaných i oplodněných vajíček.

Vliv náhlého snížení nebo zvýšení KD na stimulaci říje nebyl plně prokázán, ale v některých chovech se aplikuje.

V období těsně před zapuštěním by dávka krmné směsi měla být stabilizována na hladině 2,7 – 3 kg KS/ks/den a pokud známe průběh říjového cyklu můžeme zařadit 14 dní před zapuštěním flushing. Vyšší přívod energie během flushingu stimuluje produkci insulinu, o kterém je známo, že ovlivňuje počet ovulovaných vajíček. Flushing provádíme 14 dní před připuštěním zvýšením dávky nebo použitím koncentrovanější KS (Tabulka č.2).

Tabulka č. 2 - Vliv flushingu na počet ovulovaných vajíček

  Flushing -
ME MJ 41 22
KS/den (12,9 ME) 3,25 1,7
Počet ovulovaných vajíček 13,7 11,8
Den Hartog,van Kempen 1980

Po připuštění minimálně ještě jeden reprodukční cyklus prasnice dokončuje svůj vlastní růst. Toto by se mělo zohlednit při tvorbě krmné křivky v období první březosti a pro tyto prasnice je nutné zajistit běhen první březosti přídavek v krmené dávce, asi na úrovní 110 - 115 % stávající krmné křivky ostatních prasnic. Tento přídavek nezařazujeme po dobu prvních 28 dní březosti. Zde bychom měli poskytovat prasničkám i prasnicím minimální dávku KS (asi 2 kg KS KPB/den), abychom zabránili embryonální mortalitě, na kterou má vysoká dávka KS vliv.

Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek