ZEA.cz Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (5. část)
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Výživa a odchov plemenných prasniček v rozmnožovacích chovech (5. část)

14.5.2008
(ste) Správná a včasná stimulace říje u prasniček rozhoduje o úspěšném vstupu prasničky do reprodukčních cyklů a významně se podílí na celkové reprodukční užitkovosti chovu. Průběh první říje je bohužel jedním ze znaků, který má u moderních genotypů klesající trend kvality. Především pak v intenzitě vnějších projevů říje. Mnoho prasniček je v současnosti vyřazováno jako neříjící se, ale při bližším sledování je zjišťováno, že prasničky normálně cyklují. Ovšem bez výrazných vnějších projevů a říje tak nejsou detekovány. Proto je nutné věnovat stimulaci a detekci říje u prasniček zvýšenou pozornost.

Stimulace první říje u plemenných prasniček


Věk při stimulaci první říje

Prasničky připouštíme na 2. – 3. říji, ve věku 220 dnů, kdy je již prasnička dobře připravena na březost. Protože 2.- 3. říje jsou nejkvalitnější v počtu ovulovaných vajíček (Tab. č. 1), musíme tomuto požadavku přizpůsobit i věk při stimulaci první říje. Říji bychom měli začít stimulovat již od věku 160 dní. Jen tak je možné docílit v požadovaném věku potřebného pořadí říje. Pokud se podaří vyvolat říji již v tomto věku (170 - 180 dní), měl by se její průběh zaznamenat a po proběhnutí 2 – 3 říjových cyklů, zapustit prasničku v příslušném věku.

Záznam o první říji, by měl být součástí informací o prasničce při jejím prodeji či převedení do produkční stáje. U nás zatím převládá postup, kdy prasnička začíná být stimulována až na produkční stáji, kam bývá převedena těsně před zapuštěním ve věku ne méně než 7 měsíců. Pak ovšem, pokud se říje vyvolá, se většinou připouští na prvních neplnohodnotných říjích.

Tabulka č. 1 Vliv pořadí říje na počet narozených selat

Zdroj Počet vrhů Počet narozených selat při zapuštění na různých říjích
1. říje 2. říje 3. říje
Yong,1990 1 9,1 9,5 8,9
Le Cozler,1999 2 18,9 - 20,1
MacPherson,1977 3 30,9 32,9 32,6
Yong,1990 4 37,8 39,1 38,3

Stimulace první říje prasniček

Téměř jediným způsobem, jak efektivně stimulovat říje u prasniček je pomocí kance – prubíře. Proto je nutné provádět tuto činnost precizně a podle všech doporučení. Tento proces je nutné organizačně a personálně zajistit kontinuálně (vč. víkendů a dovolených) a neobejde se bez zkušených a školených ošetřovatelů. Právě lidský faktor hraje v tomto procesu významnou roli a zachytit někdy velice slabé projevy říje vyžaduje určité zkušenosti a dovednosti.

O úspěšné stimulaci rozhoduje několik faktorů, jejichž dodržení je předpokladem úspěchu v tomto procesu.

Kanec – prubíř by měl být pohlavně dospělý, minimálně 10 měsíců starý, v dobré kondici, dobře pohyblivý, s dostatečným sexuálním libidem. Při stimulaci by se měli střídat 2 - 3 prubíři. Maximální věk není pro kance – prubíře určující, pokud kanec splňuje výše uvedené předpoklady, může plnit svou funkci do vysokého věku.

Říji u prasničky stimuluje její detekce feromonů, látek vyměšovaných kanci, které spouští celý mechanismus říje. Aby prasnička mohla tyto látky spolehlivě detekovat, je nutné, aby setrvala s kancem v kontaktu určitou dobu a byl umožněn přímý tělesný kontakt mezi oběma zvířaty. Tento kontakt by měl probíhat min. 5 - 10 minut na jednu prasničku a zvířata by měla mít možnost se kontaktovat (dotknout), alespoň hlavami přes hrazení. Stimulace říje by měla probíhat 3krát denně, všechny dny v týdnu.

Na stimulaci říje by měl být dostatek času, měla by probíhat v klidné části dne, kdy na stáji neprobíhají jiné práce. Jedině tak je možno dobře zachytit vnější projevy říje.

V zahraničí je tomuto tématu věnována obrovská pozornost, o čemž svědčí velké množství pokusů provedených na toto téma, výběr z nich je uveden v tabulkách č. 2 – 5.

Tabulka č. 2 Vliv pohlavního libida kance prubíře na věk při první říji

Autor Věk při první říji – dny
Vysoké libido Nízké libido Bez kance
Hughes,1994 179,6 194,1 209,1
Zimmernam,1997 164,4 173,3 194,1
Pozn. Autorovi článku se nepodařil zjistit způsob hodnocení libida u kanců

Tabulka č. 3 Vliv kontaktu prasničky s kancem na věk při první říji

Autor Věk při první říji - dny
Plný kontakt Přes hrazení Bez kontaktu
Karlbom,1982 163 183 198
Deligeorgis,1984 167,9 192,2 191,2
Zimmerman,1997 187 198,9  
Pozn.Autor článku si je vědom, že plný kontakt zvířat je technologicky téměř neřešitelný

Tabulka č. 4 Vliv počtů dnů v týdnu, kdy je prováděna stimulace říje na počet dní od 1. kontaktu

Kontakt s kancem Počet dnů do říje od 1. kontaktu - dny
2 dny /týden 33,8
5 dnů / týden 29
7 dnů / týden 19
Paterson,1989

Tabulka č. 4 Vliv délky kontaktu na věk při první říji

  Věk při první říji – dny – start stimulace 176 den
Délka kontaktu min. 0 5 15 24 hodin
Věk - dny 203 189 194 198
Hemsworth,1988

Další zásahy stimulující říji u prasniček

Při snaze o stimulaci říje u prasniček mohou, kromě přítomnosti kance, pomoci i některé další chovatelské zásahy. Kromě zásahu do výživy (viz. výše) můžeme využít i vlastnost prasniček, které na rozdíl u prasnic, v projevech říje příznivě reagují na určitou hladinu stresové zátěže. Využívá se toho především při manipulaci se zvířaty, kdy tímto zásahem můžeme říji vyvolat nebo zlepšit její projevy. Jsou dobře známy říje projevující se těsně po převozu (tzv. transportní), dalšími opatřeními mohou být přesuny zvířat mezi stájemi, ale i uvnitř stájí, popř. změna v obsazení kotců. Tyto zásahy mohou přispět k vyvolání říjí či ke zlepšení jejich projevů a v některých chovech jsou i jediným způsobem, jak se říje dá vyvolat. Tyto říje však nemusí být tak kvalitní a počet ovulovaný vajíček může být menší.

Další možností, jak pomoci při vyvolání říje, je zařadit do kotců s prasničkami starší, dobře se říjící a neagresivní prasnice.

Když selžou všechny výše uvedené zásahy, je možné přistoupit i k aplikaci hormonů vyvolávajících říji injekčně.

Stimulace a vyhledávání prvních říjí u prasniček zůstanou asi i do budoucna jedním z hlavním problémů při zařazování prasniček do chovu prasnic. Je nutné si přiznat, že ani dodržení všech výše uvedených zásad správné stimulace nemusí zaručit kvalitní a dobře detekovatelné říje.

Ing. Petr Klepač
Autor je manažer divize obchodu a marketingu firmy Biofaktory Praha spol. s r.o. pro Českou republiku

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek