ZEA.cz Zamyšlení k situaci v produkci vepřového masa…
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Zamyšlení k situaci v produkci vepřového masa…

4.3.2008
(ste) Když jsem se před několika lety dočetl, že na základě strategických studií EU by Česká republika v roce 2020 měla mít jen 37 % soběstačnost ve výrobě vepřového masa, přemýšlel jsem, které ,,cesty“ mohou vést k dosažení tohoto stupně soběstačnosti. Dnes, v době, kdy ekonomika chovu prasat neprožívá již poněkolikáté své nejlepší období a v době úplného otevření hranic pro volný obchod v celé střední a západní Evropě je třeba si připomenout některé tyto vlivy, které vedly a vedou k poklesu stavů prasat nejen v České republice.

Jsou vlivy, které chovatelé mohou ovlivnit svým aktivním přístupem k práci a tak předcházet některým negativním vlivům, které ovlivňují ekonomiku chovu. V poslední době mají stále častěji větší vliv faktory, které chovatel nemůže ovlivnit a nezbývá mu nic jiného, než čekat, jak se situace vyvine, jestliže je to ještě ekonomicky schopen zvládnout.

Fakt, že v rámci koncentrace a specializace v Evropě a ve světě dochází k uzavírání chovů s nižší koncentrací zvířat, je zřejmý. Tyto provozy jsou vesměs ve stavu, kdy se potýkají s mnoha problémy legislativními, technologickými a hlavně zdravotními, neboť hovořit zde o uzavřenosti chovů před jakoukoli nákazou je v mnoha případech jen teorie. Neposledním faktorem majícím vliv na uzavírání těchto provozů jsou omezené lidské zdroje, kdy přijmout kvalifikovanou náhradu za odcházející pracovníky je prakticky nemožné. Výjimku mohou tvořit rodinné farmy, kde není přímá závislost na nájemní pracovní síle a ekonomika nezávisí pouze na chovu prasat.

Po sklizni obilovin v roce 2007 se ceny krmného obilí během krátké doby dostaly na dvojnásobek, a tak následně vzrostly ceny krmných směsí, které tvoří jednu z rozhodujících nákladových položek v chovu prasat. V poslední době dochází také k rychlému nárůstu cen zdrojů fosforu. Posilující kurz koruny vůči euru je nevýhodný nejen pro české exportéry, ale i pro chovatele prasat, neboť dochází ke zlevňování dováženého vepřového masa. S růstem nákladů na produkci vepřového masa zatím stále nekoresponduje jeho výkupní cena, ta má v současnosti stále trend opačný.

Perspektivu z hlediska další existence a rozvoje mají farmy s vyšší koncentrací prasnic a prasat ve výkrmu, které mají vazbu na půdu, a dále farmy, které se stanou přímo či nepřímo součástí vertikálního řetězce, kde produkce vepřového masa je jen jednou ze součástí jeho činností. Tyto firmy také v uplynulých ekonomicky příznivějších letech investovaly do technologií velké finanční prostředky, a tak jsou dobře do budoucnosti vybaveny. Nemalé prostředky byly investovány do zoohygieny a prevence chorob, které mohou ekonomiku chovu prasat negativně ovlivnit.

I přes pokračující pokles stavů prasnic v České republice je možné výrobu vepřového masa zajistit dovozem selat ze zahraničí. Pokud si chovatel při dovozu zajistí kvalitní zdroj selat a dodrží základní zoohygienická pravidla na farmě, dosahují tato prasata ve výkrmu na porovnatelných krmných směsích vysoké parametry užitkovosti a následně i ekonomika tohoto výkrmu je lepší, neboť náklady na léčiva, veterinární službu, úhyny a konfiskáty na porážce jsou relativně nízké.

Chovatelé prasat však již většinou vyčerpali své možnosti, jak dále snížit své provozní náklady. I přes všechna tato opatření by mnoho z těchto farem bez ekonomické podpory vlastních firem nebo svých dodavatelů omezilo nebo ukončilo svou činnost již v minulosti, kdy byla produkce vepřového masa ztrátová. Významnou podporu chovatelům ze strany státu nelze očekávat, protože v rámci platné legislativy má v tomto směru jen velmi omezené možnosti. Odhadnout dobu, kdy dojde k růstu výkupní ceny, není jednoduché a málokdo se toho odváží.

Poznámka: v roce 2006 byla soběstačnost ve výrobě vepřového masa jen 78,5 % …

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek