ZEA.cz Konference Kukuřice v praxi 2014
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Konference Kukuřice v praxi 2014

3.2.2014
(zel) Osivářská firma KWS osiva s.r.o. tradičně v lednu pořádá konference. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se uskutečnil již 13. ročník mezi pěstiteli hodně navštěvovaných konferencí. Kromě představení portfolia hybridů kukuřice KWS byli účastníci seznámeni s několika odbornými přednáškami. Přednášky, jak už samotný název konference udává, jsou orientované do praxe.

První praktická přednáška byla nazvána: Vliv agrotechnikých zásahů na udržení půdní úrodnosti. Ing. Martin Houšť seznámil účastníky se širokým výběrem technologických postupů zpracování půdy pro založení porostů kukuřice. Připomněl, že volbu technologie je třeba přizpůsobit stanovištním podmínkám, osevnímu sledu, protierozní účinnosti a stavu půdy po sklizni předplodiny. Z výzkumných projektů lze obecně určit vhodnost klasického zpracování půdy do humidnějších oblastí a minimalizačních technologií do aridnějších oblastí s lehčími půdami.

Zpracování půdy nám ovlivňuje faktory růstu kukuřice, kterými jsou: VODA + TEPLO + VZDUCH, tzn. základními faktory jsou fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti ornice ovlivněné volbou zpracování půdy.

Ing. Houšť také prezentoval výsledky měření zhutnění půdy při různých technologií zpracování (orba do 25 cm, mělké zpracování do 15 cm, bez zpracování). Měření bylo prováděno přístrojem Penetrologger až do hloubky 80 cm. Následující graf ukazuje výsledky sledování penetrometrického odporu půdy po dvanáctiletém používání variantních technologií zpracování půdy.

Další přenáškou se Ing. Josef Maňásek Ph.D. věnoval uplatnění fosforu a draslíku na výnos a kvalitu kukuřice seté. Konstatoval, že harmonická výživa a hnojení je nezbytnou součástí úspěšné pěstitelské technologie. Na výsledcích pokusů založených na pozemku s kyselou půdní reakcí poblíž Otrokovic (193 m.n.n., průměr teplot 8,6 °C, průměr 619 mm ročních srážek), který byl založen po předplodině kukuřice pěstované na pozemcích nepřetržitě 6 let, dokumentoval sledování výživových pokusů na hybridu KWS 2376 při výsevku 78 400 jedinců na hektar.

Dávky aplikovaných živin byly stanoveny jako průměrné hodnoty potřeby živin uváděných řadou autorů pro výnosovou úroveň 9 t zrna.

Živina Kg.ha-1 N P2O5 K2O
Normativ odběru na produkci 1 t zrna 27 11,9 28
Normativ odběru na produkci 9 t zrna 240 100 250

Pokus byl rozdělen do tří částí: nehnojená varianta (var. 1), hnojená poloviční dávkou normativu odběru (var. 2 – 6), hnojená plnou dávkou normativu odběru (var. 7-11)

Výnosy zrna při 14 % vlhkosti u jednotlivých variant ukazuje níže uvedená tabulka.

Z tabulky je vidět, že průměrně nejvyšší výnos zrna má varianta č. 9. (240 kg N, 100 kg P2O5, 250 kg K2O). Nicméně není to ekonomicky výhodná vyrianta. Pěstování kukuřice však musí být pro podnik co nejvíce ziskové a proto byla sledována efektivita hnojení vyjadřující vliv aplikovaných živin na produkci (produkce kg zrna z 1 kg aplikovaného dusíku).

Přednáška s názvem: Nové trendy ochrany kukuřice před zavíječem se ujal Martin Bagar z BIOCONT LABORATORY Brno. Šlo o přiblížení problematiky biologické ochrany kukuřice parazitickými vosičkami z rodu Trichogramma. S nástupem platnosti integrované ochrany, při které by měl zemědělec upřednostňovat biologickou ochranu před chemickou, je tato aplikace zajímavou formou řešení škod způsobovaných zavíječem. Jsou možné dvě formy aplikace (ruční roznos kapslí nebo letecká aplikace). Kapsle se rozmísťují na začátku náletu motýlů v dávce 25 na hektar. Účinnost je uváděna 80-90% a působnost po tři týdny. Rychlejší variantou je letecká aplikace, při níž lze udělat 80 - 100 ha za hodinu.

V poslední části konference byli účastníci z úst ing. Přikryla a Prof. Doležala na základě i terénních rozborů siláží sklizených na podzim 2013 a často přemrzlých, seznámeni s praktickými ztrátami nutričních hodnot a dopad na bioplynové stanice a skot. O tomto v dalším příspěvku.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek