ZEA.cz Kukuřice a rok 2013
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Kukuřice a rok 2013

19.12.2013
Kukuřice a rok 2013 (sre) Konec kalendářního roku vždy navozuje atmosféru na bilancování. Ne jinak tomu je i při pěstování kukuřice. Rozhodně můžeme zkonstatovat, že se již uplynulý rok 2013 výrazně od dlouhodobých průměrů lišil v několika bodech.Popis ročníku a vlivu na kukuřici

Jednak konec března a duben byly jedny z nejchladnějších za historii sledování počasí v novodobé historii České republiky. Současně i průběh srážek a intenzita odpovídaly spíše monzunovému průběhu počasí. To vše v kumulaci těchto faktorů mělo za následek, že řada pěstitelů zasela kukuřice oproti optimálnímu termínu o 7-14 dní později, což ve svém výsledku znamená opoždění ukládání škrobu do zrna u všech porostů kukuřice a opoždění dozrávání na podzim. Platí nekompromisní zákon, že 1 den zpoždění setí na jaře, znamená opoždění sklizně o 2-3 dny na podzim. Rovněž často ve snaze zaset kukuřici včas zvláště na zrnitostně těžších půdách došlo vlivem nadměrné vlhkosti půdy k nevratnému utužení, kdy kukuřice nevytvořila optimální kořeny. Během léta dále také přišly na řadě míst delší sucha, která se projevila více negativně u zemědělských firem, které zrušily živočišnou výrobu a nehnojí žádnými organickými hnojivy a možná ještě prodávají slámu na topné pelety mimo vlastní podnik. Tím porušují základní „selská“ pravidla hospodaření, která platí již z dob Marie Terezie. No a zkáza pro řadu pěstitelů kukuřice byla završena příchodem mrazíků od 20.9. a zvláště nejničivějšími v prvních dnech měsíce října. Pokud (a že se to často stalo) mrazy byla zasažena převážná část asimilační plochy rostlin kukuřice, pak ustalo nenávratně i ukládání škrobu do zrna. Výnosy silážní hmoty ale i zrna pak vykazovaly snížení oproti normálu pro danou oblast běžně 20%, ale i 50% výnosu!!! Současně, pokud se silážovaly porosty pomrzlé až 14 dní po mrazech, pak nutriční hodnota včetně nežádoucí fermentace vykoná další ničivé ztráty v podnikových pokladnách včetně zhoršení zdravotního stavu skotu či v provozu bioplynových stanic.

Co zlepšit pro další ročníky?

Zaset kukuřici včas znamená jednak využít doslova každou hodinu na setí, když je půda vlhkostně vyzrálá. Velkou výhodu mají firmy, které disponují secími stroji s naváděním pomocí přesného systému GPS, který umožňuje set kvalitně i v noci zvláště na větších půdních blocích. Lze zkonstatovat, že na optimální setí v roce 2013 bylo jen 6 dní tj. 144 hodin. Příkladem je již několik firem v ČR, které tyto systémy používají. Bohužel ve většině případů těchto vzorů je majitelem Němec. Nyní si můžeme položit otevřenou otázku: “Proč takto nepřemýšlí a nepostupuje i český pěstitel či majitel?“ Je to ekonomická nevyzrálost? Ať si každý odpoví sám. I pro firmy, které touto technikou nedisponují lze najít rezervy. Například některé firmy místo setí kukuřice raději smykovali pastviny nebo aplikovali tekutá hnojiva (digestát, kejdu) před setím kukuřice apod. Je vhodnější zvolit systém organizace setí a porostu kukuřice tak, aby se dala tato hnojiva aplikovat až za vegetace a setí neopožďovat. Význam správného termínu setí a jeho vliv na výnos kukuřice je v tomto smyslu často opomíjen.

Někdy bývá ještě i obava, že např. při výsevu kolem 10.4. v řepařské oblasti může později kukuřice namrznout. Je pravda, že ikdyž pomrzne při vývoji do 4.listu, je stále podstatnější z hlediska výnosu, že včasnější výsev se vyplatí více, pokud se zároveň zvolí kvalitní hybrid s výbornými parametry tzv. Chladového testu. Zde je velký prostor k zamyšlení a jsou velké rozdíly mezi osivářskými firmami, kdy některé tyto testy ani neprovádí či nezveřejňují. Někdy ve snaze sklidit co nejvíce, volí firmy příliš pozdní hybridy pro danou oblast, protože začít silážovat i v normálním ročníku až po 25.9. je pozdě s velkým rizikem pomrznutí.

Půdu rozhodně nesmíme pro kukuřici žádnou operací zvláště na jaře utužit, protože dobře rozvinuté kořeny jsou základem pro dobré zásobení vodou a živinami včetně překonání stresů. V tomto smyslu můžeme doporučit plečkování kukuřice za vegetace, které půdu provzdušní a lze přidat i doplněk živin. Rovněž vyrovnaná výživa všemi živinami je často opomíjena, často se hnojí „jen“ dusíkem.

Velký pozitivní vliv na stabilizaci výnosu kukuřice má i insekticidní moření osiva. U cukrovky je toto opatření již běžné, žádné osivo bez tohoto mořidla není vyseto. Kdežto u kukuřice z nepochopitelných důvodů se toto dělá sporadicky, spíše z důvodu opatření proti bázlivci. Ale právě škůdci jako bzunka ječná a drátovci snižují v závislosti na podmínkách výnos kukuřice o 15-30%!!! Je opět paradoxem, že až na vyjímky, čeští majitelé farem insekticidně kukuřici nemoří, kdežto zvláště majitelé z Německa si již doma toto vyzkoušeli a více jak 70% osevu kukuřice v Čechách sejí osivo s insekticidním mořidlem. Návratnost tohoto opatření je v indexu 1:3-5 neboli mořením se zvyšuje výnos silážní hmoty o 6-10 t/ha a potažmo zrna o 1-1,5 t/ha. Toto není třeba ověřovat, stačí to použít na vlastním poli. Zvyšuje se počet rostlin na 1 ha a rovněž vyrovnanost rostlin mezi sebou a to stabilně v každém ročníku.

Volba vhodného hybridu- jen cena by neměla rozhodovat!

Nyní probíhá u zemědělců výběr hybridů kukuřice pro osev 2014. Je absolutně nepochopitelné, že někteří pěstitelé, kteří mají vlivem snížení výnosu a nízké sklizně 2013 nízké zásoby siláží a často zhoršenou kvalitu pomrznutím, že se orientují na neznámé a nevyzkoušené hybridy v podmínkách ČR. Například firma KWS prakticky všechny hybridy pro trh v ČR má registrované čili ozkoušené a prověřené jak v nezávislých zkouškách ÚKZÚZ (grafy v katalogu v nabídce hybridů na www.zea.cz), tak v mnoholetých poloprovozních pokusech přímo u pěstitelů kukuřice v různých podmínkách. Navíc u osiv provádí zkoušky na tzv. chladový test tj. simulace schopnosti vyklíčit při chladu respektive 10 dnů při 6oC ve tmě a dále 5 dnů při 25oC na světle. Minimální hodnota chladového testu (cold test) by měla být 88%, což veškerá osiva firmy KWS splňují. Řada jiných firem na trhu tento test ani neprovádí? Často se v zemědělských podnicích řeší pouze výše nákladu na 1 ha osiva, ale již se nikdo neohlíží na kvalitativní parametry osiva a ÚKZÚZ deklarované výnosy čili prokázaný genetický potenciál a jeho využití v podmínkách ČR. Argumentace, že stačí nakoupit o 1000 Kč/ha levnější osivo, často neobstojí. Naopak je řada předních pěstitelů kukuřice, kteří deklarují u naopak sice o něco dražších hybridů průkazně vyšší a stabilní výnosy. Lze zprůměrovat, že při volbě o 1000 Kč/ha dražšího hybridu je návratnost investice v indexu 1:5-15!!! Kromě některých předních pěstitelů kukuřice v ČR to opět „bohužel“ jednomyslně potvrzují majitelé farem z Německa. Často je od nich slyšet věta:“ Cena či náklad osiva kukuřice na 1 ha není rozhodující, my potřebujeme co nejvyšší kvalitu a stabilní výnos včetně použití insekticidních mořidel!“ Koneckonců výsledky těchto farem převyšují o 30-50% český průměr u kukuřice. Neboli již i pan podnikatel Tomáš Baťa říkal:“Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné boty.“ U kukuřice to platí dvojnásob.

Novoroční zamyšlení...

Vážení pěstitelé kukuřice, těchto pár výše uvedených vět mělo vyvolat ve vás, abyste se sami zamysleli nad vlastním systémem pěstování kukuřice. Trendy a celkově svět jde poněkud jinam, než řada českých konzervativních zemědělských firem z pohledu pěstování kukuřice. Můžeme jako určitý doklad ověřeného progresu ze zahraničí včetně výše uvedených zkušeností u zákazníků ZEA Sedmihorky jmenovat letošní výsledky nejen naší dceřinné firmy ZEA-Land, kdy např. Silvinio na siláž poskytlo 53 t/ha kvalitní silážní hmoty či později seté Ambrosini 48 t/ha anebo Silvinio na suché zrno na 100 ha 10 t/ha, ale i řadu dalších úspěšných pěstitelů hybridů KWS- např. ZOD Brniště, ZEAS Puclice, AGRO Liboměřice, Bylanka Chrášťany, Rolana Lejšovka a řada dalších. Pochopitelně nejen nové hybridy KWS, ale i správně a ročníku ušitá na každé pole agrotechnika přinese očekávaný efekt. Chci jménem firmy ZEA Sedmihorky poděkovat všem za spolupráci a do dalšího roku 2014 popřát všem hodně zdraví a připomenout, že nabízíme všem zájemcům, kteří chtějí posunout úroveň pěstování kukuřice zase o něco výš, pomoc při celém komplexu technologie pěstování nejen kukuřice, váš kolega Petr Šreiber ZEA Sedmihorky.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek