ZEA.cz Rozvoj bachoru telat
ZEA Kontakt
infolinka: 481 389 607
email: zea@zea.cz
Roudný 53, Karlovice
ZEA-LAND

ZEA Spojeni
ZEA Video
ZEA Co to je? Je to rostlina kukuřice a zároveň symbol činnosti Zea Sedmihorky, ve všech aspektech jejího užití – v agrotechnice pěstování, ve výrobě a konzervaci objemných krmiv, v produkci kukuřičného zrna, ve výživě hospodářských zvířat a v neposlední řadě i v průmyslovém užití biomasy na produkci energie.
ZEA Prodejna

Otevírací doba

Po–Pá
   9–16 hod.

Kontakty


ZEA Kdy to bude
ZEA očko

Rozvoj bachoru telat

31.5.2010
Rozvoj bachoru telat (ruz) Telata na farm? p?edstavují nejenom nad?ji a budoucnost chovu, ale zpravidla nesou i lepší genetickou výbavu pro produkci nežli jejich matky. Zdárným odchovem telat tedy chápeme nejenom p?evedení telete na p?íjem rostlinné stravy, ale i úsp?šné p?ekonání jejich nejrizikov?jšího období. Telata v období od narození do odstavu vyžadují naši nejlepší pé?i. ?ím d?íve za?nou telata p?ijímat objemná krmiva, tím se nám toto rizikové období zkrátí a m?žeme lépe využít jejich r?stový potenciál. Prodloužení v?ku p?i 1. otelení znamená totiž ztrátu 38,- K? na každý krmný den!

Abychom mohli telata bezproblémov? odstavit a p?evést na rostlinnou výživu, musí jejich trávicí trakt projít dynamickým rozvojem. Po narození, kdy tele p?ijímá pouze mléko ?i mlé?nou náhražku, tak v anatomii žaludku nejvyšší podíl zaujímá slez a bachor je oproti slezu menší více jak o polovinu. Do odstavu však musíme výživou a systémem fermentace krmiv provést anatomické zm?ny – ve velikosti a pom?ru bachoru ke slezu oto?it ve prosp?ch bachoru. V neposlední ?ad? jde i o rozvoj žalude?ní svaloviny a její pohyblivost. Anatomické zm?ny ve velikosti žaludku p?ežvýkavc? uvádí následující tabulka.

  narozené 2-3 m?síce v?ku dosp?lý jedinec
?epec 5 % 5 % 5 %
Bachor 25 % 65 % 80 %
Kniha 10 % 10 % 7 - 8 %
Slez 60 % 20 % 7-8%

Jak lze z tabulky vy?íst, tak ani v období odstavu (2-3 m?síce) bachor nedosahuje velikosti dosp?lého zví?ete! Proto po odstavu nem?žeme telata krmit nekvalitními krmivy nebo jenom senem!

Bachor se v pr?b?hu svého rozvoje musí vyvíjet i fyziologicky a musí být náležit? osídlen i mikroorganismy, bakteriemi a prvoky. Nap?íklad nálevníci se objevují v bachoru až po vzájemné interakci mezi zví?aty. Je nezbytné, aby též došlo k rozvoji bachorových papil v jejich velikosti a délce a je pot?eba nastartovat i jejich metabolickou aktivitu. Zde má starterová výživa telat svou nezastupitelnou úlohu. Startér musí být kvalitní a chutný tak, abychom zabezpe?ili co nejd?ív?jší p?íjem starteru po narození (již první týden). Proto je Startér pro telata TELSTART namelasovaný. Po p?íjmu starteru tento fermentuje v rozvíjejícím se bachoru a vytvá?í se z cukr? a škrob? t?kavé masné kyseliny, z nichž kyselina máselná a propionová jsou zodpov?dné za iniciaci rozvoje bachoru. Kyselina octová, která vzniká jako hlavní produkt fermentace vlákniny, se na rozvoji nepodílí! P?idávat seno ke starteru ješt? p?ed odstavem je tedy proti celému systému starterové výživy telat a nezajiš?uje funk?ní rozvoj a vst?ebávání živin v bachoru. Dostate?ný a ošet?ovatel?m známý p?íjem starteru je nezbytným p?edpokladem pro bezproblémový odstav a další rychlý r?st telat.

Celodenní nabídka ?erstvé vody je další nezbytnou podmínkou odchovu telat, nebo? bez dostatku vody bude probíhat fermentace živin v bachoru nedostate?n?.

Komentáře

Přidat komentář

© 2007 - 2011 EmTom, Graphics design Kublaychan
ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. - Roudný 53
Hybridy kukuřice | Krmné směsi | Konzervanty | Osiva řepky | Mapa stránek